LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Recentelijk ontvingen wij van EAPPI ( Ecumenical Accompaniment Programme Palestine and Israel)) een oproep om mee te werken aan een brief schrijf actie om op te komen tegen de vernieling en gedwongen verplaatsing van de bewoners van het dorp Ein ar Rashash.

De gemeenschap met 112 inwoners van Ein ar Rashash zijn gevlucht uit de Negev in 1948 en hebben een bestaan opgebouwd met hun kuddes in wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar voert het Israëlisch Militair Gezag de scepter. De Israëlische regering is gehouden zich aan de Vierde Geneefse Conventie te houden die van toepassing is aangezien het bezet gebied betreft.

De voorbeeldbrief , die u digitaal kunt verzenden naar de in link genoemde adressen, roept de Israëlische gezagsdragers op, om conform artikel 49 en 53 van de Conventie het bezit van de bewoners niet te vernielen, noch de bevolking gedwongen naar elders te verplaatsen.

In 2015 hebben nieuwe kolonisten zich vlak bij Ein ar Rashash gevestigd., dit is verboden volgens Internationaal Recht, maar zij worden niet gesommeerd te vertrekken.

In het EAPPI blog kunt u het ooggetuigenis lezen van EAPPI begeleiders ter plaatse.

http://blog.eappi.org/2016/02/02/the-sky-will-be-my-blanket-and-the-earth-my-bed-what-bedouins-face/

 

Schrijf brief   template letter  naar urgent action appeal

 

Betreft: reactie op uw brief van 4 februari jl.

Geachte mevrouw M........*


Dank voor uw brief van 4 februari jl. aangaande de slooporders van de Israëlische autoriteiten in het dorp Ein ar Rashash. Uw betrokkenheid bij deze kwestie wordt gewaardeerd. De minister heeft mij gevraagd op uw brief te reageren.

Het dorp ligt in Area C in de door Israël bezette gebieden. Israël heeft op basis hiervan als bezettende mogendheid specifieke verplichtingen tegenover de Palestijnse bevolking en moet bij het bestuur van het gebied de belangen van de lokale bevolking in acht nemen. Als bezettende mogendheid is het Israël op basis van het bezettingsrecht verboden roerende of onroerende goederen te vernielen, behoudens in de gevallen waarin militaire operaties een zodanige vernieling volstrekt noodzakelijk maken. Het is aan Israël om deze noodzakelijkheid aan te tonen.

Israëlische nederzettingen in bezet gebied beschouwt het kabinet als strijdig met het internationaal recht. Het kabinet en de EU spreken de Israëlische regering consequent aan op de illegaliteit van nederzettingen en wijzen erop dat het nederzettingenbeleid de twee-statenoplossing ondermijnt.   

                                                                                                                                                                                                                                                        

Het kabinet deelt dus uw ernstige zorgen om de sloop van Palestijnse huizen en bezittingen in de Palestijnse gebieden. Hiernaast deelt ook de EU deze zorgen over de sloop van Palestijnse huizen, zoals blijkt uit de verklaring van de Europese Dienst voor Extern Optreden van 6 februari jl.[1] De EU dringt bij Israël dan ook consequent aan op ontwikkeling van Area C ten behoeve van de Palestijnen en verzet zich tegen deze sloop van Palestijnse bezittingen, zoals verwoord in de Raadsconclusies van 20 juli 2015 en 18 januari 2016.[2] 

Voor meer informatie betreffende het standpunt van het kabinet over dit onderwerp verwijs ik u graag naar de recent beantwoorde Kamervragen van het lid Van Bommel van 19 februari jl. en van het lid Kuzu van 25 februari jl.[3]

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hanneke B........*

Beleidscoördinerend medewerker Midden-Oosten vredesproces

* de namen zijn bekend bij de websiteredactie 

1 http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160206_02_en.htm

2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-mepp-conclusions/

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/

3 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z02467&did=2016D07699 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z01728&did=2016D08043

Inloggen