LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Jaarverslag 2012 (1)

 

Team van Pastores In het jaar 2012 bestaat het team van pastores uit

ds. M. Schulz, gemeentepredikant Ev. Luth. Kerk Breda

ds. M. Wagenvoorde, gemeentepredikant

ds. T. van Prooijen, gemeentepredikant

ds. W. Bisschop, gemeentepredikant

ds. J. Nijboer, predikant voor missionair werk en kerkvernieu-wing

ds. J. de Bruijn, missionair kerkelijk medewerker

drs. B. van Soest, missionair kerkelijk medewerker

mw. D. Drongelen, Jeugdwerker

drs. N. den Toom, studentenpastor

In de periode die dit jaarverslag bestrijkt, waren er veel ver-anderingen in de samenstelling van het team.

 

In het begin van het jaar konden we collega Joost de Bruijn begroeten als de nieuwe missionair werker in het project Noorderlicht. Zijn komst was nog nauwelijks bekend toen ds. Nijboer meedeel-de een beroep naar de kerk van Noordwijk te hebben aan-vaard. Het werk van het missionair project kon nog net wor-den overgedragen....

Gelukkig konden we nog voor de zomer collega Berthe van Soest welkom heten zodat het team voor missionair werk weer compleet was. Nauwelijks opgemerkt bleef een veran-dering voor collega Wagenvoorde: vanaf 1 mei was –volgens afspraak- zijn taak terug gebracht naar 0,7 fte. Kort na de zomer kwam Daniëlle van Drongelen als onze nieuwe jeugd-werker voor Breda en tegen het eind van het jaar maakten we kennis met Niels den Toom, die als studentenpastor aan de slag zal gaan. Door al dat komen en gaan spraken we soms van een 'duiventil', en het leek in elk geval passender om ons gezelschap niet langer 'predikanten-team" te noe-men, maar "team van pastores", omdat daardoor meer recht gedaan wordt aan de verschillende disciplines onder de colle-ga's.

Het team van pastores kwam in het afgelopen jaar maande-lijks bijeen, bij toerbeurt in één van de 'werkplekken' van de collega's. Het voorzitterschap rouleerde, maar het notuleren werd steeds uitstekend verzorgd door collega Wagenvoorde. De sfeer in de bijeenkomsten is goed en open. Sommige collega's werken al lang samen en hebben elkaars gaven en (eigen)aardigheden onderhand wel leren kennen. Het is spannend en verfrissend om met verschillende nieuwe colle-ga's kennis te maken: nieuwe inbreng, nieuwe ideeën, ande-re gaven leveren stof tot (zelf)reflectie.

De gesprekken en contacten (binnen en buiten de vergade-ringen) zijn open en constructief.

Er is een soort van verbondenheid om samen te zoeken naar het beste voor doelgroep en gemeente: daar staan we samen voor. En bij alle verschil van personen en visies is er voortdu-rend een geest van collegialiteit en solidariteit te merken.

Nu het aantal werksoorten is toegenomen, komt de verga-dertijd wel steeds meer onder druk te staan. Naast het wel en wee van wijkgemeenten en AK moet er ook aandacht zijn voor het categoriaal pastoraat. En iedereen wil graag vertel-len over het werk, de plannen, de uitdagingen; en alle ande-ren blijven graag op de hoogte van alle ontwikkelingen, zo-wel uit belangstelling als uit het zoeken naar mogelijkheden van samenwerking en verbinding.

In de praktijk blijken de verschillende werksoorten nog wel meer apart dan we in het team graag zouden willen. Samen-werking, coördinatie, interactie kan beter dan nu het geval is.

Daarnaast komen in de teamvergaderingen alle onderwerpen en thema's aan de orde die in de PGB van belang zijn. Soms analyserend en commentariërend, dan weer in pro-actieve adviezen.

Het team is blij met de verscheidenheid aan gaven en com-petenties en met de goede sfeer van samenwerking en over-leg waarin gewerkt kan worden.

Project Noorderlicht

Vol goede moed begon de werkgroep aan een nieuw jaar. Plannen en energie genoeg. Bovendien was de verwachting dat rond april een nieuwe kerkelijk werker zou kunnen aan-treden. Dat was ook zo: per 1 maart mochten we Joost de Bruijn begroeten.

Maar voor hij goed en wel "geland" was, werd bekend dat Janneke Nijboer een beroep naar de kerk van Noordwijk had aangenomen. We gunnen het haar van harte, maar voor de voorgang van het project was het geen goed nieuws: over-dracht kost veel tijd en de continuïteit van het project staat onder druk. De inzet van Simon Drost werkte overbruggend.

En nog voor de zomer mochten we Berthe van Soest welkom heten als missionair werker en collega van Joost. Dat bete-kende gelukkig dat na de zomer een compleet plan van actie klaar kon liggen.

Bij alle personele wisselingen is het werk zo goed mogelijk door gegaan: de maandelijkse vieringen op zaterdag worden zeer gewaardeerd, maar door een heel gering publiek be-zocht.

Een positieve uitschieter was de komst van Frank Bosman, die tot theoloog van het jaar was gekozen.

Ineens waren er meer dan 30 mensen in de Lutherse kerk!

Voor de werkgroep en het project blijven er het jaar door in elk geval twee knelpunten:

-de bezetting van de werkgroep

-het vergroten van draagvlak en support, zowel in de den-kende als uitvoerende aspecten

Het lukt maar niet om meer mensen betrokken te krijgen. Daardoor blijft het project erg kwetsbaar: het draait op de grote inzet van een klein groepje mensen.

Een ander punt is de integratie met de wijkgemeenten: het idee juichen we toe; niemand wil een missionair project als een eiland, maar voor de praktische benadering en uitvoering zien we (nog ) geen concrete mogelijkheden. Eerste prioriteit is dat het project in elk opzicht meer body krijgt.

In de loop van het jaar moet Jan Noordermeer om gezond-heidsredenen afhaken en Pieter versloot moet vanuit Missio-nair Werk zijn prioriteiten bijstellen. Voordat de werkgroep leegloopt dienen Rob Snijders en Rineke Alberts zich aan; zij worden door de AK benoemd.

Als Berthe 2.5 maand in dienst is, wordt ze door een valpartij voor enkele maanden immobiel. Voor de activiteiten in de social media is dat geen echt probleem, voor de zichtbaar-heid van project Noorderlicht in de stad is dat juist wel een tegenslag. Een Lichtpuntje is dat inmiddels ook Rob Blokland tot de werkgroep is toegetreden.

Door de inzet van Joost en vooral Berthe wordt de website en vooral de facebook-pagina steeds levendiger en dynamischer.

Dat blijkt ook duidelijk uit het stijgende aantal bezoekers van de social media en hun reacties daar. Een hoogtepunt is het Adventsproject op Facebook waar iedere dag 15 tot 31 mensen aan mee hebben gedaan met een reactie.

Er wordt nagedacht over integratie van het project met de wijkgemeenten. Een hoogtepunt daarin is de Michaëlviering met de Lutherse Gemeente in de Lutherse Kerk in september.

Al met al een zeer afwisselend en enerverend jaar. Alle per-sonele veranderingen vroegen tijd en energie die niet aan

andere aspecten van het missionair project konden worden besteed. Dat is jammer. Maar met alle veranderingen is het

werk wel gewoon doorgegaan, met energie, enthousiasme en met onverminderde motivatie. En dat is heel erg fijn.

de leden van de werkgroep,

Berthe van Soest, Rineke Alberts, Rob Blokland,

Rob Snijders en Wim Bisschop (vz)

Inloggen