LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Jaarverslag 2012 (2)

 

Vorming & Toerusting

Voor het eerst is in dit seizoen door de wijkgemeente Midden/Zuid en de Evangelisch-Lutherse Gemeente (vanaf april 2013 Lutherse wijkgemeente) gekozen om een gezamenlijk vormings- en toerustingsprogramma te plannen en uit te voeren onder de naam: 'Heilig Vuur – inspireren en ontmoeten.' Het doel ervan was om a) de krachten te bundelen en b) onnodige overlappingen van het programma te vermijden.

De bijeenkomsten werden om de beurt op de drie locaties (Johanneskerk, Markuskerk en Lutherse Kerk) op een woensdagavond gehouden. Er waren goed bezochte filmavonden met inleiding (30-40 bezoekers); het stuk 'David' van Rob van Uden (25 bezoekers), lezingen over migrantenkerken, het toneelstuk 'Heilig Vuur' dat door 8 -10 mensen werden gezocht. Vanaf januari 2013 konden die in de Lutherse Kerk geplande activiteiten (middagen over Lutherse kernbegrippen) wegens verbouwing geen doorgang meer vinden. Opvallend was dat vooral de activiteiten die in de Markuskerk plaats vonden de meeste bezoekers trokken.

De mystagogische cursus 'Weg van leven' van zes bijeenkomsten werd in januari/februari 2013 aangeboden, maar haalde het minimum aantal deelnemers van acht niet. Dezelfde cursus werd in maart/april nog eens in oecumenisch verband (in samenwerking met de Michaëlparochie) opnieuw aangeboden, maar haalde ook in dit groter verband het minimum aantal deelnemers niet.

De geplande liedavond met liederen uit het nieuwe liedboek werd uitgesteld na het volgend seizoen omdat voor de uitkomst van het nieuwe liedboek eind mei 2013 nog geen liederen bekend waren die niet al op de avond in mei 2012 gezongen waren.

De wijkgemeente Noorderbeemden heeft in samenwerking met de Bethlehemparochie een eigen leerhuisprogramma aangeboden.

 

Jeugd- en Jongerenwerk

Rol en samenstelling werkgroep

De werkgroep jeugdwerker PG Breda bestaat uit Victor Witter, jeugdouderling van Midden-Zuid, Nicoline Rhodenburg, jeugdouderling van de Lucaskerk, Pauline Ruijs, jeugdouderling van de Protestantse Gemeente Ginneken en Pieter Flach, kerkrentmeester. In september was daar ook nog Akke de Vries bij, die toen ook jeugdouderling was in het Ginneken.

De werkgroep Jeugd is er als vraagbaak en adviesgroep voor de jeugdwerker. De jeugdwerker is secretaris en roept bijeen, maakt de agenda en het verslag. Het voorzitterschap gebeurd bij roulatie door de andere leden.

De werkgroep Jeugd vergaderd 1x per 6 weken.

De jeugdwerker direct volgen

Dat kan. Danielle schrijft al haar werkdagen op haar facebook account wat zij doet in de Protestantse kerken van Breda.

DaniellejeugdwerkerPGBreda

September 2012

Kennismakingsprogramma Danielle

- Danielle heeft zich voorgesteld in de verschillende (wijk)kerkenraden en in de AK

- Danielle heeft gesprekken gehad met de jeugdouderlingen en predikanten om te kijken wat er specifiek in hun kerk/wijkgemeente speelt/verwacht wordt met betrekking tot jeugd/jongeren.

- Er is een enquête uitgegaan naar alle vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk. Wat doe je in het jeugdwerk, wat motiveert je, waar liggen voor jou uitdagingen en kansen...etc.

- Danielle heeft verschillende vergaderingen/activiteiten van en voor jongeren meegemaakt, met als doel kennis maken en een duidelijk beeld krijgen hoe het nu loopt en gaat.

Oktober 2012

- Aan de hand van dit kennismakingsprogramma/verdieping en de al bestaande beleidsplannen per kerk, heeft Danielle een werkplan voor 2013-2014 opgesteld en dit toegelicht op de wijkkerkenraden van de Johanneskerk, Markuskerk, Protestantse Gemeente Ginneken en in de werkgroep Jeugd van de Lucaskerk.

- Ontmoetings- of compassiedienst in de Grote Kerk. Danielle is in deze dienst ingeleid in haar bediening. Tevens heeft ze de dienst mee voorbereid en het verhaal van Florence Nightingale aan de kinderen vertelt in de Grote Kerk. Er waren 32 kinderen van alle kerken gekomen.

- Jongerendienst in de Lucaskerk. In de jongerendienst zijn Rev en Ross geweest, bekend van de X-factor. Twee outgoing Surinaamse boys die vanuit hun vol evangelische achtergrond vertellen en zingen over hun geloof. Jongeren hebben met Danielle en de jeugdouderling de dienst voorbereid. Danielle heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de gemeente Breda. De €600 is daarvoor binnen gekomen.

- Danielle heeft kennis gemaakt met alle kindernevendienst groepen. In de Protestantse Gemeente Ginneken is door het wegvallen van Adri Masmeijer iemand nodig om een soort vraagbaak voor hen te zijn. Samen met een pastoraal ouderling neemt Danielle deze taak op zich.

- De kindernevendienst van de Markuskerk ervaart Danielle als een groep enthousiaste vrouwen, waarvan de meeste al jaren de kindernevendienst doen zoals ze het doen.

- De kindernevendienstgroep van de Lucaskerk is een professionele groep die zoekend is naar de inhoud van de nevendienst en de relatie daarmee in de kerkdienst.

- In de Johanneskerk draait de kindernevendienst te veel op één persoon. We willen haar helpen om te kijken hoe ze meer ondersteuning hierin krijgt.

November 2012

- In het Ginneken hebben de jeugdouderling en Danielle kennis gemaakt met Rob Kleton, de directeur van de PC Dr de Visser basisschool. Ze waren erg onder de indruk van een atheïstische directeur die nog zo'n ouderwetse visie heeft op de kerk. We hebben de vraag centraal neer gelegd: "wat kunnen we voor elkaar betekenen?" Uiteindelijk heeft hij deze vraag bij zijn team neergelegd en er zijn drie docenten die daar verder met ons over na willen gaan denken.

- In de Markuskerk komt een musicalgroep optreden van 60 mensen, met de musical 'Jozef de Dromenkoning'. We zijn hiervoor een datum aan het prikken. En Ton en Danielle hopen op deze manier ook veel gezinnen (van buiten) naar de kerk te trekken. De musicalgroep uit Waalwijk komt gratis en wil graag in mei langs komen.

- Website jeugd: Danielle laat zien wat er op de websites van de verschillende kerken staat over jeugd- en jongeren werk in de kerken. Ze vindt het mager en onvoldoende informatie. De werkgroep jeugd adviseert dat Danielle om de tafel gaat met alle website makers/onderhouders en met hen gaat kijken om één site voor de jeugd te gaan maken, waarop alle info staat. Deze site kan dan aan alle sites van alle verschillende kerken worden gehangen.

December 2012

In de Johanneskerk heeft een verkennend gesprek plaats gevonden over diensten voor Klein en Groot. Op 19 mei 2013 gaat de eerste plaats vinden. Danielle zal samen met anderen uit de Johanneskerk het verder voorbereiden en uitwerken.

- Danielle gaat samen met een gemeentelid uit de Johanneskerk, van start in januari met het na-bellen van alle doopouders van de afgelopen 4 jaar, met de intentie hen gedurende 4 jaar , 4x per jaar te ontmoeten en hen zo vast te houden totdat hun kind naar de kindernevendienst kan gaan. Daarnaast kijken we nog naar een symbool dat doopouders in de kerk tijdens de doopdienst mogen ophangen, bijv. de bijbeltekst met daarbij de naam van het kind. Na 4 jaar wordt het kind dan uitgenodigd dit weer op te halen en de eerste keer deel te nemen aan de kindernevendienst. Boeien en Binden. Inmiddels is de groep gestart met 12 ouders.

- Met de kindernevendienstleiding van de Markuskerk geprobeerd het musicalkoor van de Lucaskerk naar hun kinderkerstfeest te krijgen, maar dat is niet gelukt.

- In december heeft Danielle de jonge gezinnen van de Protestantse Gemeente Ginneken ontmoet bij het maken van Christingels (kerstengelen). Vervolgens een bijzondere Christingelviering mee gemaakt m.m.v. het Sacramentskoor. Veel kinderen en een bijna volle kerk. Voor de dienst waren vier scholen uitgenodigd. Met de organisator Niek van Aalst afgesproken dat Danielle hem volgend jaar zal helpen met de voorbereidingen en een taak zal gaan vervullen in de dienst.

S'amen 10

Communicatie van beleid

De WG communicatie heeft in 2012:

- Jaarboekje 2012 + Folder doen verschijnen.

- Webversie Notitie 1A Communicatie uitgebracht en in de diverse Wijkkerkenraden toegelicht.

- Advies over Communicatiemiddelen aan de AK uitgebracht en naar aanleiding daarvan mediacampagne gestart rond de activiteiten van samen gaan met de Lutherse Gemeente Breda e/o.

- Aanzet gemaakt voor een algemene Welkomstbrief.

- Voorstel vaste avonden en jaarplanning verder uitgewerkt.

- Voorstel Huisstijl en logo aan de AK uitgebracht.

Joke Gurke, scriba AK

Inloggen