LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Algemene Informatie Stichting behoud Markuskerk

  1. Naam: de stichting draagt statutair de naam “Stichting Behoud Markuskerk te Breda”.
  2. De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41IO29O3 Fiscaal nummer 0065.69.250 De stichting is door belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI)                      
  3. Contactgegevens: secretaris is de secretaris van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Breda, Korte Bunder 13, 4854 MX Bavel
  4. Bestuurssamenstelling: voorzitter is de voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Breda, de heer M. Tiernego , secretaris de heer  W.C. v.d. Giessen , penningmeester mevrouw E.G. v Hooijdonk-Van der Stel, lid mevrouw A. v.d. Zijl-Waalwijk , lid de heer C.F.Baljeu.
  5. Beleidsplan:Het beleid van de stichting is gericht op realisering van de doelstelling, c.q. in stand houding van de Markuskerk te Breda ten behoeve het pastoraat van de predikant, die in en om de Markuskerk zijn werkzaamheden heeft. Hiertoe draagt het bestuur van de stichting zorg voor uitvoering van:
   • Een zorgvuldig beheer van het aan haar toevertrouwde vermogen, waarbij het streven is het vermogen in stand te houden ook bij inflatie en de vermogensopbrengst beschikbaar te stellen aan financiering van de doelstelling.
   • Zorgvuldige beoordeling van steunaanvragen vanuit de gemeenschap rondom Markuskerk
   • Toekenning van donaties die binnen de doelstelling vallen
   • Zo nodig initiatieven die bijdragen aan realisering van de doelstelling.Het bestuur vergadert hiertoe zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste tweemaal per jaar.
  6. Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.
  7. Doelstelling van de stichting luidt statutair:
   • De instandhouding van de Markuskerk te Breda ten behoeve het pastoraat van de predikant, die in en om de Markuskerk zijn werkzaamheden heeft
   • het verrichten van alle verdere handelingen, welke met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, echter met uitzondering van diakonale- en zendingsactiviteiten.
  8. Uitgevoerde activiteiten  2015
   • - Het bestuur van de Stichting vergaderde in 2015 2x waarbij de volgende zaken werden besproken:

    - Het voorzitterschap is van de oude, de heer P.Flach, naar de nieuwe voorzitter van het college van Kerkrentmeesters overgedragen. De nieuwe voorzitter van de Stichting, de heer M.J.L. Tiernego, is in de vergadering van 13 november 2015 benoemd. Het overige bestuur bestaat uit: W.C. van de Giessen, secretaris; Mevr.E. van Hooijdonk- van der Stelt; Leden: Mevr. A. van Zijl-Waalwijk en de heer K. Baljeu.

    - In het kader van de financiële heroriëntatie van de Protestantse Gemeente te Breda is besloten om de aanvankelijk toegezegde 15.000 euro te verhogen naar 25.000 euro voor een periode van 5 jaar.

    - Het beleggingsbeleid is besproken en goedgekeurd.

    - De jaarrekening 2015 werd goedgekeurd evenals de begroting 2016.

    Secretaris Stichting Behoud Markuskerk,
    W.C.v.d.Giessen

 

09) Financieel verslag over 2016

De Stichting Behoud Markuskerk is in 1976 opgericht. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit schenkingen, legaten en erfstellingen. De geldmiddelen worden zorgvuldig beheerd en daarom defensief belegd met als opdracht invulling te geven aan de doelstellingen van de Stichting.

De stichting heeft ten doel:

A. de instandhouding van de Markuskerk te Breda ten behoeve van het

-- pastoraat van de predikant die in en om de Markuskerk te Breda

-- zijn werkzaamheden heeft; --------

B. het verrichten van alle verdere handelingen welke met het voren

-- staande in de ruimste zin verband. houden of daaraan bevorderlijk

-- kunnen zijn, doch met uitzondering van diakonale-en zendingsactiviteiten.

Met betrekking tot het gebouw is om die reden een voorziening groot onderhoud gevormd. Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 aan de voorziening toegevoegd.

In het kader van de pastorale zorg heeft de Stichting de kindernevendienst in 2015 ondersteund met een bedrag van € 600,-.

In de najaarsvergadering 2015 heeft de Stg. het besluit bekrachtigd om gedurende 5 jaar een bedrag van jaarlijks € 25.000,- over te maken aan de PGB. Dit ter ondersteuning van de kosten die gemaakt worden voor de Markuskerk.

Aan het beleggen van geldmiddelen zijn de normale kosten verbonden, zoals provisie en bewaarloon.

Het vermogen van de Stichting is voor een deel belegd in effecten en staat voor een deel op spaarrekeningen. Dit geeft dividend en rente inkomsten.

De Stichting heeft een hypotheek verstrekt aan de emerituspredikant. De ontvangen hypotheekrente heeft hier betrekking op.

De Stichting heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een verlies van € 29.267,30.

SBM_Verlies_en_Winst_2016.pdf

SBM_Begroting_2018.pdf

 

 

 

Inloggen