LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

ALGEMEEN KERKELIJK NIEUWS S3/3

Voorzitter AK Breda
De Olympische spelen zijn weer afgelopen. De afgelopen weken hebben we vele uren kunnen kijken naar de presta-ties van onze sporters. Mannen en vrouwen die jaren ge-werkt hebben aan en toegeleefd hebben naar dat ene mo-ment, waarop alle inspanning zich zou moeten uitbetalen. We mochten getuigen zijn van soms uitzinnige vreugde bij onverwacht succes, en verbijstering, boosheid en onuitspre-kelijk verdriet bij misgelopen gouden verwachtingen. De één had niets verwacht en kreeg een gouden medaille, terwijl de ander zich vooraf al rijk gerekend had en ontevreden, met ‘slechts' één gouden medaille, huiswaarts keerde.
Bij psychologen heet zoiets ‘de paradox van succes': wie zich te veel richt op het resultaat, heeft minder kans op succes. Arjan van Dam, psycholoog/trainer legt in een inge-zonden stuk in Trouw uit dat wie succes wil hebben, zich beter leerdoelen op kan leggen dan prestatiedoelen. Hij wil daarmee aangeven dat het beter is om je te

richten op dat-gene wat nodig is om het doel te bereiken dan op het doel alleen. Met andere woorden dat het belangrijker is om com-petenties (vaardigheden) te ontwikkelen die voor het berei-ken van het doel noodzakelijk zijn. De groep mensen die zo werken blijkt gemiddeld te beschikken over meer intrinsieke motivatie, en houdt meer plezier in wat ze doen. En wat voor sporters geldt, geldt uiteraard voor ons allemaal, of we nu professioneel ons werk doen, praktisch vrijwilligerswerk doen of bestuurlijk actief zijn.

De afgelopen maand hebben we ons in de Algemene Ker-kenraad bezonnen op het veranderingsproces binnen de PGB naar aanleiding van een aantal aanbevelingen die tij-dens de ‘heidag' in januari geformuleerd zijn: zorg voor voldoende draagvlak, communiceer zorgvuldig en wees missionair op een zelfbewuste wijze. We hebben onszelf de vraag gesteld of we in het licht van die aanbevelingen de juiste dingen doen; of we u als gemeenteleden voldoende geïnformeerd en gehoord hebben. We hebben gepuzzeld met de vraag hoe we nog beter kunnen communiceren, hoe we meer mensen bij het veranderingsproces kunnen betrek-ken. Heel concreet heeft dit ertoe geleid dat we op korte termijn twee commissies willen vormen (rondom jeugd- en jongerenwerk en rondom pastoraat) met als opdracht de AK te adviseren bij het vormgeven van beleid op deze terreinen.
Als u het belangrijk of leuk vindt om over een van deze onderwerpen mee te denken, willen we dat graag van u horen!
De afgelopen maand heeft de AK ook het formele besluit genomen om door te gaan met de gesprekken met de Evan-gelisch Lutherse Gemeente om te komen tot een nauwe samenwerking. Hiertoe zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor de beide Kerkenraden op 25 mei. Deze bijeen-komst zal voorbereid worden door een kleine commissie. Namens de AK zullen ds. Wim Bisschop en ondergetekende in de commissie zitting nemen.

Tot slot heeft de AK in de afgelopen vergadering een zoge-naamd besluitsvoorstel geformuleerd, gebaseerd op de voortgangsrapportage ‘Gericht naar toekomst, een jaar verder'. Dit besluitsvoorstel zal door de beide wijkkerkenra-den en ook met u besproken worden. Pas daarna zal de AK een definitief besluit nemen. U leest hierover meer in de berichtgeving van de beide wijkkerkenraden.

De PGB heeft zich een doel gesteld:
een bloeiende en actieve gemeente te zijn en te blijven;
een gemeente die zorg en aandacht heeft voor haar leden, maar ook verantwoordelijkheid wil dragen voor en een actieve rol wil spelen in de wereld waar wij deel van uit maken. Kortom: wij willen graag voluit een missionaire ge-meente zijn.
Om dat doel te bereiken zoeken we voortdurend naar wegen die ons dichter bij dat doel brengen. Daartoe is het goed als we voordurend werken aan vaardigheden als luisteren en communiceren. Dan zal ook het werken aan het proces ons blijdschap en vreugde schenken, in de wetenschap dat we met elkaar toewerken naar een prachtig doel. Ik prijs me althans gelukkig dat ik met al die mensen van de PGB mag samenwerken.

Olda Bode-Nuis

 

Inloggen