LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Jaarverslag  2010 Diaconale Contactgroep  Breda-Wismar-Arad. 

Om de activiteiten van de contactgroep en de grote groep supporters die ons steunen voor te bereiden en te coördineren kwamen wij 8 x voor een reguliere vergadering bijeen. De 9 leden, die de deelnemende PKN gemeenten in Breda vertegenwoordigen (Wijkgemeente Breda Midden-Zuid, Prot. Gemeente Ginneken en de Evangelisch Lutherse gemeente Breda e.o.)  bespraken  in grote lijnen de volgende onderwerpen:

 

 

Persoonlijke contacten

In onze statuten worden de persoonlijke contacten met de zustergemeenten Wismar (al 26 jaar) en Arad (14 jaar) de belangrijkste basis genoemd. De jaarlijkse Zomerontmoeting vond dit jaar van 28 mei t/m 1 juni in Wismar plaats. Vanuit Breda waren er 8 afgevaardigden, bestaande uit contactgroep- en gemeenteleden en ds. Wagenvoorde, en vanuit Arad kwam ds. Tothpal met nog 3 kerkenraads-  en gemeenteleden. Met veel goede gevoelens werd teruggekeken op het afwisselende programma en de fijne sfeer waarin zich alle activiteiten afspeelden. Zoals b.v. de goed bezochte gemeenteavond waar het thema: "de laatste drie van de 10 Geboden" werd behandeld in de vorm van een spel waaraan 50 gemeenteleden deelnamen.  De contacten met de zustergemeenten worden breed gedragen zowel in Wismar als in Arad en vele gemeenteleden ervaren wij als vertrouwde vrienden.

 

Het jaarlijkse werkbezoek aan Arad vond plaats van 14 tot 19 oktober door het dagelijks bestuur (3 personen). De 4 dagen dat we daar verbleven waren weer vol met afwisselende contacten. De gastvrijheid waarmee we ontvangen werden en de inspanningen van veel vrouwen uit de gemeente om ons van ontbijt tot avondeten te verwennen met lekkere hapjes en maaltijden, waren weer een belevenis. Ook het programma dat op ons verzoek was voorbereid door Bela en Renata Tothpal was strak georganiseerd.

  • Zo bezochten wij het Kindertehuis waar 26 meervoudig gehandicapte kinderen tussen 4 en 18 jaar wonen evenals het Bejaardentehuis waar veel van de door ons ingezamelde goederen (b.v. beddengoed, incontinentiemateriaal, handenarbeidspullen) met ieder transport naar toe gaan. In hun activiteitenruimte, waarvoor we jaren geleden een electronisch orgeltje meegestuurd hadden, werd op dat moment door een verzorgende gespeeld en was een grote groep bewoners uit volle borst aan het meezingen.
  • Ook brachten we een bezoek aan de praktijkruimte van een fysio-therapeut waarvoor we in Breda een massageapparaat hadden toe-gezegd gekregen. Deze ruimte was naar onze begrippen zo karig met apparatuur ingericht dat zelfs een massagetafel ontbrak. Patiënten werden op een matras op de grond behandeld en daarom besloten we om in Breda uit te kijken naar meer goede 2e hands apparatuur.
  • Na de kerkdienst op zondagmorgen waarin, zoals gebruikelijk, de Hollandse gasten een kleine bijdrage hadden, was er een gezamenlijke maaltijd met veel oude bekenden en belangstellende gemeenteleden. Na een uurtje wandelen vond er een extra kerkenraadsvergadering plaats waar o.m. een aantal zakelijke onderwerpen besproken werd. Zoals het jaarlijkse transport hulpgoederen, onze hulp voor gratis maaltijden en voedselpakketten voor de noodlijdenden en de geslaagde sponsoring voor een vervangend 2e-handsbusje dat zij zo hard nodig hebben voor hun werk in de gemeente.
  • Verder hadden wij een ontmoeting met de beide predikanten waarvoor ds. Tothpal onze hulp had gevraagd, omdat door toedoen van de bisschop zij uit hun ambt waren gezet en zij hun gezinnen door gebrek aan inkomen niet meer konden onderhouden. Eind november 2009 hebben wij onze vaste donateurs en vele anderen benaderd voor een financiële bijdrage zodat deze gezinnen gedurende een jaar ondersteund konden worden met € 300 per maand. De respons op deze actie was geweldig en ontvangsten liepen nog door in de loop van 2010. Hierdoor konden wij, na een lang en openhartig gesprek over de stand van zaken (o.a. hun processen tegen de kerkleiding en moeizame leefomstandigheden) aan de beide predikanten vertellen dat ook in 2011 de ondersteuning nog enige tijd mogelijk zou zijn. Zij zijn onder de indruk van het medeleven en de bijstand van zoveel kerkleden in en rond Breda en danken allen uit het diepst van hun hart. Heel aangrijpend was de uitspraak van één van hen: "mijn geloof heb ik behouden maar mijn Kerk heb ik helaas verloren".

 

Het bezoek aan Wismar in het kader van de Friedensdekade vond plaats van 5 t/m 8 november, door 3 leden van onze Contactgroep. Het thema was: "Es ist Krieg, entrüstet euch!" ("Het is oorlog. Wees verontwaardigd!")

Voor de Konfirmanden (jongeren die in juni 2011 hun Konfirmation vieren, dat is aanneming of bevestiging) gingen er 15 vredesduifjes mee, gehecht aan een kaart met Vredesgroet uit Breda en voor de kerkenraad in Wismar waren er 20 Vredesgroeten uit Breda, die ook getekend waren door kerkenraadsleden  in Arad, om zo onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen.

 

Arad, transport hulpgoederen

Dit heeft normaliter in oktober plaats maar daar er vorig jaar een aanzienlijke hoeveelheid goederen niet meer in de vrachtwagen paste, werd besloten om dit voorjaar een extra transport te regelen. Hiervoor werden enkele sponsors gevonden en eind april vertrok weer een volle wagen (95 m³) naar Arad.

De leeggekomen opslagruimtes kregen echter voor een deel een andere bestemming van de eigenaar. Wij kunnen wel nog gratis gebruik maken van één opslag/sorteer-ruimte, maar moesten daarnaast op zoek naar een (gratis) vervangende schuur. Dit lukte uiteindelijk bij de Gemeen-te Breda in december en ons tijdelijke terughoudende innamebeleid wegens ruimtegebrek kon weer opgeheven worden. Het is nog steeds noodzakelijk dat deze activiteit plaats vindt, zeker nu Roemenië erg onder de kredietcrisis te lijden heeft. Bij ons werkbezoek in oktober werd regel-matig gezegd dat men zo blij is met deze hulpgoederen en dat men Breda daarvoor erg dankbaar is.

 

Sponsorbijdragen

  • Daar het, 10 jaar geleden door De Johanna Bode gesponsorde, busje voor de Evang. Lutherse Gemeente in Arad totaal versleten is en het voor het kerkelijk en diaconale werk in deze gemeente onmisbaar is, hebben wij tot onze en hun vreugde deze sponsor opnieuw bereid gevonden een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een vervangende 2e-hands bus. Dit busje kon na zorgvuldige oriëntatie op prijs/ kwaliteit en garantie in december in Duitsland aangeschaft worden.
  • Klaas de Bruijn, 26 jaar lid van onze Contactgroep, eerst als voorzitter en de laatste jaren als vice voorzitter, heeft op 22 juni voor het laatst aan onze vergaderingen deelgenomen en op 20 juli, tijdens een gezamenlijk etentje bij een van de leden thuis, afscheid genomen. Hij heeft altijd een enorm inspirerende bijdrage gehad aan al onze activiteiten en heeft als afscheidscadeau een boekje geschreven: "Mijn Verhaal" over de kerkelijke gemeentecontacten sinds 1984 tussen Breda, Wismar en Arad. Dit boekje had, behalve kennisoverdracht, ook een praktische bedoeling. Bij de verkoop was € 5,-- van de verkoopprijs (€ 7,50) bestemd voor het diaconale werk in Arad, in de vorm van een extra bijdrage voor de dagelijkse 15 gratis maaltijden en de 30 maandelijkse voedselpakketten voor mensen die werkloos zijn of een zeer karig pensioen hebben. Dit afscheidscadeau van Klaas bracht het mooie bedrag op van ong. € 1000 dat in 3 jaar in gedeeltes extra beschikbaar zal worden gesteld tijdens de koude en dure wintermaanden daar.

 

Tenslotte

Wij hopen dat u door dit verslag een indruk krijgt van de waardevolle contacten tussen deze 3 kerkelijke gemeenten en de diaconale activiteiten die mogelijk zijn door uw betrokkenheid en financiële bijdragen. Hiervoor hun en onze hartelijke dank.

 

Februari 2011 - Jettie Wouters

Inloggen