LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
Stichting BAJA
Voor de komende tijd gaan we in zee met de Stichting BAJA. Deze stichting heeft in West Kenia (Afrika) 10 scho-len gebouwd, onder leiding van plaatselijke professionals. De be-staande lemen scholen zijn verbouwd en om-gebouwd tot stenen scholen en voorzien van schoolbanken, een grote vooruitgang voor de plaatselijke bevolking en vooral voor de kin-deren. Vooruitgang van een land begint altijd bij de scholing van kinderen.
De bouw van de scholen heeft al succes opgele-verd, de resultaten van de examens zijn met 30% gestegen, vanuit de binnenlanden waar de scholen staan kunnen er nu ook studenten door-stromen naar hogescholen en universiteiten, een succes dus. Om de situatie voor de leerlingen nog te verbeteren zou het goed zijn dat er bij iedere school ook een keukentje werd ingericht om de leerlingen van een warme maaltijd te kunnen voorzien. Met een lege maag studeren is niet eenvoudig.
In samenwerking met de Wilde Ganzen is de Stichting BAJA nu geld aan het verzamelen voor de bouw en inrichting van die keukentjes.
De ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek wil hier graag met uw steun aan bijdragen, en op zijn minst instaan voor de bouw van één keuken voor de prijs van ca € 5.000, =
Als u meer wilt weten van de Stichting BAJA ga dan naar www.stichtingbaja.nl
 
Baja 2 
 Baja 3
 
 
 
 

Na bijna anderhalf jaar voor de Stichting Karnataka in India actief te zijn geweest, sluiten wij dit project af met het mooie resultaat van € 6.500,=. Dit geld is bestemd voor de aankoop van fysiotherapeutische hulpmiddelen in de school voor ge-handicapte kinderen. We danken U hartelijk voor alle bijdra-gen en de Familie De Wit voor de prettige samenwerking.

Scan ZWO

Impressie ZWO dienst 2 februari 2014 in Het Kruispunt

 

P1170418_640x480   P1170419_640x480  P1170431_640x480

 

koelkast_1       koelkast_2 

Paramaribo, 11 januari 2012

Geachte voorzitter,

'Een droom is werkelijkheid geworden' !

Mede namens bestuur en kinderen van de Stg. Lotjeshuis zeg ik U allen heel hartelijk dank

voor de schenking van Euro 1000,- welke oorspronkelijk aangewend moest worden voor de aanschaf van een wasautomaat. Aangezien de aanschaf van de wasautomaat reeds in vervulling is gegaan en onze koelkast dringend vervangen moest worden, is dit bedrag aangewend voor de aanschaf van een nieuwe koelkast. De aanschaf heeft enkele dagen langer geduurd dan gepland, eerst wegens overmacht en vervolgens omdat ik eerst moest nagaan hoe de prijzen in verhouding tot elkaar lager of hoger in de winkels liggen. Ik stuur U een foto van de koelkast om U een beeld te geven van de aankoop.

God zegen aan U allen toegewenst,

Maria Sam-Sin

 

 cid_81C90892-5684-4DAE-BE52-7F80305E0BB6     cid_3C6FD9C3-B9CA-452E-8309-98258075C739

  Kerstmis Lotjeshuis 2012

 

Als ZWO Breda/Ginneken hebben we een keus gemaakt voor een nieuw project, ook nu hebben we gekozen voor een overzichtelijk, kleinschalig en controleerbaar project,

“Het Lotjeshuis in Paramaribo Suriname”.

We geven u eerst even wat algemene informatie over Het Lotjeshuis.

Het Lotjeshuis werd bijna 40 jaar geleden opgericht en kende een bewogen geschiedenis. Op 9 augustus 1967 werd- op initiatief van mevr. Kaatje De Vries-Peters (1915-2004) - door een groep bezorgde burgers uit de Surinaamse samenleving de 'Stichting Lotjes Huis Suriname' opgericht. De bedoeling was opvang te bieden aan ondervoede -of verwaarloosde kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.

De erbarmelijke geschiedenis van de 16 kindertjesvan haar dienstmeisje Lotje, bracht mevrouw De  Vries ertoe een kinderopvangtehuis in het levente roepen voor moeders die niet bekwaam of in staat waren zelf voor hun kindertjes te zorgen.

Eén van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het Lotjeshuis was het bezoek van H.M. Koningin Beatrix - toen nog onze kroonprinses.

Een grote ramp trof het kinderhuis  -gelegen aan de Tourtonnelaan - in de jaren zeventig. Er brak brand uit ener moest in allerijl naar andere huisvesting worden uitgezien. Gelukkig kwamen er allerlei hulpacties opgang en kon er uiteindelijk een gebouw aan de Metaalstraat in Zorg en Hoop - een buitenwijk van Paramaribo- worden neergezet. Zo was het Lotjeshuis voorlopig weer gered.

Eind jaren negentig werd een nieuw steunpunt gerealiseerd. En vervolgens werd de roep om de huisvesting van het kinderhuis te verbeteren, steeds luider. Eigenlijk was het onverantwoord om in het gebouw kinderen op te vangen. Lange tijd aarzelde men tussen renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk koos men voor nieuwbouw van twee kinderunits en renovatie/herinrichting van het hoofdgebouw tot een multifunctioneelcentrum (mfc), waar op termijn eventueel een consultatiebureau ook gehuisvest kan worden.

De afgelopen 38 jaar heeft het Lotjeshuis zich over meer dan 500 kinderen ontfermd in de leeftijd van 0 tot 5 jaar die dag en nacht, 365 dagen per jaar, in het tehuis verbleven. Op dit moment verblijven er 22 jongens en 15  meisjes, waaronder 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.

Wilt u meer weten kijk dan op internet op:

www.lotjeshuis.nl   en   www.nickerie.com/lotjes/lotjesnl.html 

Wij als ZWO hebben rechtstreeks contact met Het Lotjeshuis in Suriname en zullen onze donaties dan ook direct ter beschikking stellen aan de directie van het tehuis, dus geen strijkstokken.

De directrice heeft ons een heel concreet actueel project gegeven waaraan het geld besteed kan worden:

Het aanpakken van de ondervoeding van de kinderen die bij Het Lotjeshuis aangemeld worden.

Als ZWO willen we hiervoor gaan, en daarvoor hebben we uw steun nodig de komende tijd. Ons project gaat van start met de BOEKENBEURS 24 SEPTEMBER 2011 in GINNEKEN, en de WERELDDIACONAATZONDAG van 9 oktober in de Markuskerk en 16 oktober in de rest van Breda.

 

IMG_1733      IMG_1747IMG_1754
Boekenbeurs 24/08/2011 

 

We houden u op de hoogte van de voortgang en nieuws uit Het Lotjeshuis.

Helpt u ook nu weer mee ???

Dat kan ook door geld over te maken op gironummer 154.29.41   van de ZWO Prot. Gem. Breda /Ginneken, onder vermelding van “lotjeshuis”.

Mogen we op u rekenen?

Werelddiaconaat ook een Christelijke traditie!

De ZWO commissie Breda / Ginneken.

 

Groeten uit het Lotjeshuis, Paramaribo juni 2012

Het is bijzonder dat wij mede dank zij u als donateurs het mooie werk in Het Lotjes Huis verder kunnen voortzetten. De schaarste financiën, die moeizaam binnenstromen worden aangewend om tal van mondjes te voeden en ze van het nodige te voorzien, het nodige dat voor elk opgroeiend kind onontbeerlijk is.

Makeni Ecumenical Centre Makeni Zambia

Dit betreft een uitgebreid project. De diaconie helpt bij deelprojecten. In 2006 is een financiële bijdrage geleverd aan de bouw en installatie van een biogastank op Makeni Ecumenical Center in Lusaka, Zambia. Daarna is gewerkt aan de uitbreiding van het St. Nicolas weeshuis op Makeni. In dit weeshuis worden voornamelijk AIDS-wezen opgevangen. Momenteel zijn er 34 kinderen (12 jongens en 22 meisjes) in het weeshuis aanwezig.  De meesten blijven tot ze 18 zijn. De diaconie heeft een project voor uitbreiding van het weeshuis geadopteerd en mede gefinancierd. De kosten van de uitbreiding bedragen circa € 11.000.

www.makeni.nl

 

Inloggen