LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

koelkast_1       koelkast_2 

Paramaribo, 11 januari 2012

Geachte voorzitter,

'Een droom is werkelijkheid geworden' !

Mede namens bestuur en kinderen van de Stg. Lotjeshuis zeg ik U allen heel hartelijk dank

voor de schenking van Euro 1000,- welke oorspronkelijk aangewend moest worden voor de aanschaf van een wasautomaat. Aangezien de aanschaf van de wasautomaat reeds in vervulling is gegaan en onze koelkast dringend vervangen moest worden, is dit bedrag aangewend voor de aanschaf van een nieuwe koelkast. De aanschaf heeft enkele dagen langer geduurd dan gepland, eerst wegens overmacht en vervolgens omdat ik eerst moest nagaan hoe de prijzen in verhouding tot elkaar lager of hoger in de winkels liggen. Ik stuur U een foto van de koelkast om U een beeld te geven van de aankoop.

God zegen aan U allen toegewenst,

Maria Sam-Sin

 

 cid_81C90892-5684-4DAE-BE52-7F80305E0BB6     cid_3C6FD9C3-B9CA-452E-8309-98258075C739

  Kerstmis Lotjeshuis 2012

 

Als ZWO Breda/Ginneken hebben we een keus gemaakt voor een nieuw project, ook nu hebben we gekozen voor een overzichtelijk, kleinschalig en controleerbaar project,

“Het Lotjeshuis in Paramaribo Suriname”.

We geven u eerst even wat algemene informatie over Het Lotjeshuis.

Het Lotjeshuis werd bijna 40 jaar geleden opgericht en kende een bewogen geschiedenis. Op 9 augustus 1967 werd- op initiatief van mevr. Kaatje De Vries-Peters (1915-2004) - door een groep bezorgde burgers uit de Surinaamse samenleving de 'Stichting Lotjes Huis Suriname' opgericht. De bedoeling was opvang te bieden aan ondervoede -of verwaarloosde kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.

De erbarmelijke geschiedenis van de 16 kindertjesvan haar dienstmeisje Lotje, bracht mevrouw De  Vries ertoe een kinderopvangtehuis in het levente roepen voor moeders die niet bekwaam of in staat waren zelf voor hun kindertjes te zorgen.

Eén van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het Lotjeshuis was het bezoek van H.M. Koningin Beatrix - toen nog onze kroonprinses.

Een grote ramp trof het kinderhuis  -gelegen aan de Tourtonnelaan - in de jaren zeventig. Er brak brand uit ener moest in allerijl naar andere huisvesting worden uitgezien. Gelukkig kwamen er allerlei hulpacties opgang en kon er uiteindelijk een gebouw aan de Metaalstraat in Zorg en Hoop - een buitenwijk van Paramaribo- worden neergezet. Zo was het Lotjeshuis voorlopig weer gered.

Eind jaren negentig werd een nieuw steunpunt gerealiseerd. En vervolgens werd de roep om de huisvesting van het kinderhuis te verbeteren, steeds luider. Eigenlijk was het onverantwoord om in het gebouw kinderen op te vangen. Lange tijd aarzelde men tussen renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk koos men voor nieuwbouw van twee kinderunits en renovatie/herinrichting van het hoofdgebouw tot een multifunctioneelcentrum (mfc), waar op termijn eventueel een consultatiebureau ook gehuisvest kan worden.

De afgelopen 38 jaar heeft het Lotjeshuis zich over meer dan 500 kinderen ontfermd in de leeftijd van 0 tot 5 jaar die dag en nacht, 365 dagen per jaar, in het tehuis verbleven. Op dit moment verblijven er 22 jongens en 15  meisjes, waaronder 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.

Wilt u meer weten kijk dan op internet op:

www.lotjeshuis.nl   en   www.nickerie.com/lotjes/lotjesnl.html 

Wij als ZWO hebben rechtstreeks contact met Het Lotjeshuis in Suriname en zullen onze donaties dan ook direct ter beschikking stellen aan de directie van het tehuis, dus geen strijkstokken.

De directrice heeft ons een heel concreet actueel project gegeven waaraan het geld besteed kan worden:

Het aanpakken van de ondervoeding van de kinderen die bij Het Lotjeshuis aangemeld worden.

Als ZWO willen we hiervoor gaan, en daarvoor hebben we uw steun nodig de komende tijd. Ons project gaat van start met de BOEKENBEURS 24 SEPTEMBER 2011 in GINNEKEN, en de WERELDDIACONAATZONDAG van 9 oktober in de Markuskerk en 16 oktober in de rest van Breda.

 

IMG_1733      IMG_1747IMG_1754
Boekenbeurs 24/08/2011 

 

We houden u op de hoogte van de voortgang en nieuws uit Het Lotjeshuis.

Helpt u ook nu weer mee ???

Dat kan ook door geld over te maken op gironummer 154.29.41   van de ZWO Prot. Gem. Breda /Ginneken, onder vermelding van “lotjeshuis”.

Mogen we op u rekenen?

Werelddiaconaat ook een Christelijke traditie!

De ZWO commissie Breda / Ginneken.

 

Groeten uit het Lotjeshuis, Paramaribo juni 2012

Het is bijzonder dat wij mede dank zij u als donateurs het mooie werk in Het Lotjes Huis verder kunnen voortzetten. De schaarste financiën, die moeizaam binnenstromen worden aangewend om tal van mondjes te voeden en ze van het nodige te voorzien, het nodige dat voor elk opgroeiend kind onontbeerlijk is.

 

De afgelopen zesenveertig jaar heeft ons tehuis bewezen levensvatbaar te zijn. Er waren vele diepe dalen, maar gelukkig ook enkele lichtpunten.

Sinds mijn aantreden als Directeur van het Lotjeshuis koester ik de innige, maar nooit uitgesproken wens, dat dit tehuis moet blijven bestaan.

Elke dag opnieuw probeer ik daarom, soms in overleg met bestuur en de medewerkers de touwtjes aan elkaar te knopen.

Toen ik intuïtief de drang, maar meer nog het elan voelde mijn krachten, kennis en kunde, die uiteraard ter zake beperkt zijn om aan het Lotjeshuis te verpanden was ik er niet van doordrongen welke zware last ik op mijn fragiele schouders nam, maar dankzij onze schepper die mij steeds schraagt lukt het, dat wij excelsior gaan.

We zijn er bij lange nog niet, indachtig mijn oprecht verlangen, dat het Lotjeshuis moet blijven bestaan voor de kwetsbare hummeltjes.

Bij het concipiëren van dit schrijven gingen mijn gedachten dankbaar en op onverklaarbare wijze het eerst uit naar jullie.

Tot mijn laatste snik, zal ik niet vergeten wat jullie voor deze kansarme kinderen betekenen en doen.

Steeds weer als ik aan jullie goedheid terug denk is dat voor mij een prikkel om mij nog harder en intensiever in te zetten voor dit edele en ideële doel, dat nagestreefd wordt.

Kan het waar zijn vraag ik mij steeds weer af, dat er op Gods aardbodem nog bewogen mensen zijn als jullie, die zich belangeloos, dus zonder tegen baat inzetten voor de kinderen, die ze niet eens kennen.

Toen ik in contact gebracht werd met Hannie, had ik geen idee wat dit contact zou betekenen voor het tehuis incl. de kindertjes. Nu 2 jaar verder lijkt het mij alsof wij behoren tot 1 grote Lotjeshuis familie. Althans zo ervaar ik het, n.l. de warmte, sympathie, steun, maar bovenal de liefde die van jullie allemaal naar ons uitgaat.

Hannie, Bep e.a. symphatisanten, het kan niet anders dan dat jullie bewogenheid door God zelf ingegeven wordt.

Mijn dank vertaal ik in een smeekbede aan de Heer, dat Hij jullie blijvend zegent en, dat het jullie mag gelukken, het goede werk waarmee jullie bezig zijn voort te zetten.

Last but not least, kerkleden, met woorden kan ik u niet danken voor alles wat u doet voor het Lotjeshuis. Ik geef u het beste wat ik kan missen n.l. mijn liefde en sympathie.

Al biddend en werkend moeten wij samen verder gaan voor deze kindertjes. Ze hebben immers niet gevraagd om deze situatie. Schouder aan schouder met vereende krachten een steentje bijdragend tot een betere wereld voor deze kinderen.

Nogmaals mijn hartgrondige dank aan U allen!

Vriendelijke groeten,

Maria.

Inloggen